RSS Feed

My Tagalog translation of Lope de Vega’s “Varios Efectos del Amor

Posted on

This is my Tagalog translation of Lope de Vega’s “Varios Efectos del Amor” which I read in last Friday’s LIRIKO Musika+Salaysay, a cultural program that was held in Kape Kesada, Paeté, La Laguna.

Photography by Ronald A. Yu.

IBÁ’T-IBÁNG EFECTO NG PAG-IBIG
Pepe Alas

Pagcaualán ng malay, mapañgahas, magalit,
magaspáng, banayad, malayà, mailáp,
pagcagana ng loób, sucat macamatáy, patáy, buháy,
tapát, sucab, duág, masiglá,

Capág di mahanap ang náis, ualáng catahimican;
Nagmúmuqhang masayá, maluncót, mapagpacúmbabâ, mapágmataas,
nagagalit, matapang, palatanan,
nasísiyahan, nasásactan, naguiguing cahiná-hinalà,

Ang pagtalicod sa malinao na pagcacámalî,
uminóm ng lason na tila ba’y minatamís na alac,
ang pagcalimot sa paquinabang, at pagcaguilio sa pinsalà —

Ang maniuala na ang calañgitan ay maaaring pagcásiahin sa infierno,
Ang pag-alay ng buhay at cáloloa sa isáng malíng acalà,
Itó ang pag-ibig; ang sínumang nacalasáp nitó, alám ang sinasabi có.
.

Copyright © 2013
José Mario Alas
Manila, Philippines
All rights reserved.

Pardon my usage of “archaic” Tagalog. I am against useless and deliberate revisionism of languages and orthography.

Happy Valentine’s Day everyone!

Advertisements

One response »

Please share your thoughts about this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: